هر ویژگی سبک به مرورگر می گوید که آموزش برنامه نویسی کودکان جلوه مورد نظر را روی صفحه نمایش دهد. مانند HTML، CSS از نظر فنی یک زبان برنامه نویسی نیست. این به ما اجازه نمی دهد که اقداماتی را انجام دهی�… Read More


این بازی درک اولیه ای از نحوه کار کد را به آموزش برنامه نویسی کودکان بازیکنان ارائه می دهد و به آنها اجازه می دهد آموزش برنامه نویسی کودکان تا انواع مختلف کد را آزمایش کنند تا ببینند چگونه بر با… Read More


به عنوان مثال، جمع دو عدد صحیح n بیتی، آموزش برنامه نویسی کودکان n مرحله را انجام می دهد. در نتیجه، کل زمان محاسباتی T(n) = c∗ n است، جایی که c زمان صرف شده برای جمع دو بیت است. د آموزش برنامه نویسی کود… Read More